Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Piter TORSEN, dirižýor. (Amerikanyň Birleşen Ştatlary)
Ýazylan wagty: 25 декабря 2017 Ýazan NEXTTM

Piter TORSEN, dirižýor. (Amerikanyň Birleşen Ştatlary)

Piter TORSEN, dirižýor.  (Amerikanyň Birleşen Ştatlary)
Piter Torsen - ABŞ -dan gelen aýdym -saz toparynyň dirižýory. Häzirki wagtda ol Amerikada saz sungatyndan talyplara, okuwçylara-da sapak berýär. Onuň üçin ýaşlar bilen, ýagny saza höwesli ýetginjekler bilen işleşmek has gyzykly. Çünki ol her bir ýaşlaryň zehinini ýüze çykaryp, özünde bar bolan ylmy, tejribäni saz dünýäsiniň uçgunjyklaryna paýlap, olaryň hersiniň öz ýoluny tapmaklaryndan lezzet alýar. Ynha, hakyky saz läheňiniň keşbi! - Türkmenistan diýlende ilki bilen ak mermere bürenen şäherler, türkmen halky diýlende - myhmansöýerlik, türkmen sungaty diýlende - milli sazlar göz öňüme gelýär. Çünki men bu ýerde ilkinji gezek däl, halkyň medeniýetine, sungatyna näbelet bolar ýaly. Ilki-ilkiler gelenimde bu ýurduň artykmaçlyklary aňymda galyp, wagtyň geçmegi bilen göz öňümde portretini döretdi. Bu günki gün hem Türkmenistanyň Milli Konserwatoriýasynyň talyplary bilen çykyş etmeklik bize miýesser etdi . Türkmen ýaşlary juda talantly, hem-de höwesli. Men muny olaryň her bir sazy ýerine ýetirişlerinde duýdum. Amerikan sazlarydyr aýdymlaryny hem aňsatlyk bilen öwrendiler. Bize-de türkmen "Küştdepdi" sazyny ýerine ýetirmeklik gyzykly boldy. Tiz wagtdan öz ata watanymyza dolanýarys. Ýöne biz ýanymyz bilen Türkmenistany hem "alyp barýarys". Sowgat berlen ýadygärlik heýkeljikleri bize elmydama bu güneşli ülkäni ýatladar durar!
Okalan sany: 144   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05361 sek. ýüklenen baýt: 30718