Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Köňül – terbiýesi
Ýazylan wagty: 31 декабря 2017 Ýazan NEXTTM
Köňül – terbiýesi

Nakyllardyr atalar sözleri terbiýeçilik ähmiýetine eýedir. Olar asyrlaryň dowamynda kemala gelen adamzat tejribesiniň, ynsan aragatnaşygynyň oý-pikiriniň jemidir. Nakyllar türkmen halkynyň ajaýyp ahlak gymmatlyklarynyň, asylly ýörelgeleriniň nesilden-nesile geçmeginde örän wajyp ruhy gözbaş bolup gelýär. Nakyllarda ýokary ahlaklylyga çagyryş ýaňlanýar. Ahlaklylyk ynsany bezeýän ajaýyp häsiýetdir.

Edepli, terbiýeli, tertipli bolmagy ündeýän “Edep bilen bagt tapylar”, “Edepli ile ýarar”, “Edep başy dil” diýen nakyllar bar. “Malym gitse gitsin, pälim gitmesin”, diýen ýaly pähimler bar. “Baryndan bazar eýläp” diýen halkymyz az zat bilen oňňut etmegi, sabyrly bolmagy başarýar.

Zähmete bolan söýgini beýan edýän nakyllary, ýaşulylar çagalykdan perzentleriň gulagyna guýupdyr. Ýaş nesilleri milli-ruhy ahlak gymmatlyklarynyň gazananlary boýunça terbiýelemek barha ruhlanýar.

Okalan sany: 202   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12608 sek. ýüklenen baýt: 29738