Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň käbir häkimlikleriniň atlaryny we gurluşyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
Ýazylan wagty: 08 января 2018 Ýazan NEXTTM
Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň käbir häkimlikleriniň atlaryny we gurluşyny üýtgetmek hakynda Karara gol çekdi
 
Ahal welaýatynyň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

- Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap häkimligini döretmeli we gurluşyny tassyklamaly;

- Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap häkimliginiň, Kaka, Tejen we Sarahs etraplarynyň häkimlikleriniň işgär sanyny tassyklamaly;

- Ahal welaýatynyň Baharly etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Ahal welaýatynyň Bäherden etrap häkimligi diýip atlandyrmaly;

- Ahal welaýatynyň Altyn asyr etrap häkimligini hem-de Kaka şäher häkimligini ýatyrmaly;

Ahal welaýatynyň häkimligine Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen bilelikde şu karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri 1 aý möhletde taýýarlamak hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermeli.

***

Aşgabat şäheriniň dolandyryş-çäk gurluşynyň üýtgemegi bilen baglylykda, Türkmenistanyň Prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

- Aşgabat şäheriniň Arçabil etrap häkimliginiň adyny üýtgedip, ony Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap häkimligi diýlip atlandyrmaly;

- Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk we Büzmeýin etrap häkimlikleriniň gurluşy hem-de işgär sanyny tassyklamaly;

- Aşgabat şäheriniň Abadan we Ruhabat etraplarynyň häkimliklerini ýatyrmaly;

Aşgabat şäheriniň häkimligine Türkmenistanyň Adalat ministrligi bilen bilelikde şu karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçalary Türkmenistanyň kanunçylygyna girizmek baradaky teklipleri 1 aý möhletde taýýarlamak hem-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetine bermeli.
Okalan sany: 102   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07741 sek. ýüklenen baýt: 31932