Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Aýdyňlyk adalatyň kepili bolar.
Ýazylan wagty: 10 января 2018 Ýazan NEXTTM
Aýdyňlyk adalatyň kepili bolar.


Berkarar Watanymyzyň binýady adalatdan bina edilendir. Çünki Gahryman  Arkadagymyzyň  döwlet dolanyşynda adalaty, aýdyňlygy, hakykaty baş ýörelge edinýär. “Döwlet –adam üçindir” diýen şygar bilen dolandyrylýan döwletimiziň her bir pudagynda, ulgamynda bu durmuşy hakykaty aýdyňlygy bilen duýýarys, görýäris. Adalatyň, hakykatyň üstünliklere, agzybirlige, jebislige eltýän aýdyň ýoldugyny durmuş wagtyň akymynda subut edip gelýär.


Watanymyz täze-2018-nji ýylda uly syýasy çärä taýýarlyk görýär. Çünki mart aýynda “Geňeş agzalarynyň” , “Etrap, şäher, welaýat halk maslahatlarynyň agzalarynyň” saýlawlaryna şu günlerden taýýarlyk görülýär. Açyk ses bermek arkaly guramaçylykly, aýdyňlyk ýagdaýynda geçiriljek bu saýlawlara Saýat etrabynda hem degerli çäreler durmuşa geçirilýär. Häzirki wagta çenli saýlaw okruglarynyň, saýlaw uçastoklarynyň jaýlary belli edildi. Şu günler bolsa saýlaw toparlarynyň agzalaryny saýlap-seçip almak işleri alnyp barylýar. Halk arasynda hormatlanýan, zähmetsöýer, syýasy düşünjeleri bolan adamlary dalaşgärlige hödürlemek we olary saýlaw gününde goldamak maksatly işler hem şu günlerden ýola goýulýar. Bu babatda halk arasynda wagyz-nesihat işlerini geçirmek maksatly işler hem meýilleşdirilýär. Elbetde bu aladalar, amala aşyrylýan işler öňümizde duran saýlawlaryň Saýat etrabynda-da aýdyňlyk ýagdaýynda guramaçylykly geçirjekdigine doly kepil geçýär.

Okalan sany: 87   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06674 sek. ýüklenen baýt: 30364