Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna
Ýazylan wagty: 13 марта 2018 Ýazan NEXTTM

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kuweýt Döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparlaryna

 

13-nji martda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kuweýt döwletine resmi sapary başlanýar. Sapar tamamlanandan soň, Döwlet Baştutanymyz resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine barar.

9-njy martda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bellenilişi ýaly, dünýäniň ähli döwletleri, şol sanda Ýakyn Gündogaryň ýurtlary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak we giňeltmek Bitarap Watanymyzyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Kuweýt we BAE bilen gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, ikitaraplaýyn ykdysady hem-de söwda gatnaşyklaryny ösdürmek, maýa goýum işini we işewür gatnaşyklary işjeňleşdirmek hem-de ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky dostlugy pugtalandyrmaga gönükdirilen medeni-ynsanperwer ulgamda däp bolan gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin ägirt uly kuwwatyň bardygyny nygtady.

Milli Liderimiz bular barada aýtmak bilen, öňümizdäki ýokary derejedäki gepleşikleriň wajypdygyny belledi. Şol gepleşikler Kuweýt Döwleti we Birleşen Arap Emirlikleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny kesgitlemäge, döwletara hyzmatdaşlygyny häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmaga ýardam etmelidir.

Hökümet derejesindäki hem-de daşary syýasat edaralaryň ugry boýunça yzygiderli gatnaşyklar, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we beýleki abraýly halkara düzümleriniň çäklerinde özara gatnaşyklar türkmen-kuweýt we türkmen-Birleşen Arap Emirlikleri gatnaşyklarynyň oňyn depginine şaýatlyk edýär.

El-Kuweýtde we Abu-Dabide geçiriljek gepleşikleriň çäklerinde taraplar deňlik, birek-birege hormat goýmak ýörelgeleriniň hem-de hoşniýetli erk-islegiň esasynda guralýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň dürli ugurlary, şeýle hem özara gyzyklanma döredýän möhüm halkara we sebit meseleleri boýunça pikir alyşmagy göz öňünde tutýarlar.

Garaşylyşy ýaly, söwda-ykdysady ulgamda, şol sanda ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meseleleri gyzyklanma bilen ara alnyp maslahatlaşylar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan, Kuweýt we BAE dünýäde uglewodorodlaryň uly gorlaryna eýe bolup durýarlar. Munuň özi energiýa serişdelerini işläp taýýarlamakda hem-de dünýä bazarlaryna ugratmakda jebisleşdiriji ýagdaý bolup durýar. Nebiti gaýtadan işlemek, gazhimiýa, elektroenergetika, himiýa senagaty, ulag we aragatnaşyk ýaly pudaklarda hem hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikler bar.

Şunuň bilen baglylykda, Ýakyn Gündogar ýurtlarynyň maliýe we işewür toparlarynyň wekilleriniň Türkmenistana yzygiderli saparlary geljegi uly türkmen bazarynda arap işewürleriniň ornuny giňeltmäge gyzyklanmanyň artýandygyny tassyklaýar. Bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan syýasaty netijesinde daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin has oňaýly maýa goýum ýagdaýy döredildi.

Ýurdumyzda senagatlaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürmek, döwrebap üstaşyr-ulag düzümini döretmek, innowasion tehnologiýalary we öňdebaryjy ylmy-tehniki işleri ornaşdyrmak babatda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler we iri möçberli taslamalar netijeli işewür gatnaşyklaryny ösdürmek, maýa goýum işini işjeňleşdirmek, köpugurly hyzmatdaşlygyň uly kuwwatyny netijeli peýdalanmak üçin täze mümkinçilikleri şertlendirýär.

Taraplar syýahatçylyk we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryny hemmetaraplaýyn ösdürmäge möhüm ähmiýet berýärler. Bu bolsa doganlyk halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmäge we özara düşünişmäge hyzmat edýär. Sport ulgamynda hem biziň ýurtlarymyzyň arasynda netijeli hyzmatdaşlyk ýola goýuldy. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary munuň aýdyň mysaly bolup hyzmat edýär. Bu oýunlar Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň howandarlygynda geçirilip, onuň ştab-kwartirasy Kuweýtiň paýtagtynda ýerleşýär.

Esasy ugurlarda özara gatnaşyklary giňeltmegi ugur edinmek köp babatda Kuweýtde we BAE-de geçiriljek ýokary derejedäki gepleşikleriň üstünligini öňünden kesgitleýär. Bu gepleşikler döwletara gatnaşyklarynyň häzirki taryhynda täze tapgyr üçin başlangyç nokady bolup hyzmat eder.

Ýokary derejedäki duşuşyklaryň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamlaryň ençemesine gol çekmek meýilleşdirilýär, munuň özi türkmen-kuweýt we türkmen-Birleşen Arap Emirlikleri hyzmatdaşlygyny hemmetaraplaýyn berkitmegiň we ösdürmegiň ýolunda nobatdaky möhüm ädim bolup, däbe öwrülen gatnaşyklara täze anyk mazmun bermäge mümkinçilik döreder.

Okalan sany: 141   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,18259 sek. ýüklenen baýt: 36127