Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
ÝEŇIL ATLETIKA
Ýazylan wagty: 05 июля 2018 Ýazan Mayichka
ÝEŇIL ATLETIKA Ýeňil atletika bilen meşgullanýanlaryň sany sportuň beýleki görnüşleri bilen deňeşdireniňde ep-esli köpdür. Munuň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Sportuň bu görnüşi bilen ymykly, yzygiderli we çynlakaý meşgullanýan adamlar göwre taýdan ykjam, salyhatly, çakgan, çalasyn, çalt, ezber, ýeňil we diýseň çydamly, durky, görki we syraty taýdan özgelerden mese-mälim tapawutly-gelşikli hem owadan bolýarlar. Ýeňil atletika bilen meşgullanmak üçin bolsa çydamlylyk we tutanýerlilik ýaly sypatlary özüne mydamalyk esas edinmeli.
Ýeňil atletika şu aşakdaky görnüşlerden durýar:
50,100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 3000 we ş.m. aralyklara ylgamak; Dürli aralyga päsgelçilikli ylgamak; Uzynlygyna bökmek; Ýokarlygyna bökmek; Üçürdikläp bökmek; Syrykly bökmek; Estafeta; Disk zyňmak, ýadro iteklemek, naýza zyňmak, ýekedaban zyňmak; Ýorgalap ýöremek.
Okalan sany: 69   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08475 sek. ýüklenen baýt: 29232