Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY
Ýazylan wagty: 12 июля 2018 Ýazan NEXTTM

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY

2018/2019-njy okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Hukuk işi (hünär: halkara hukugy).
2. Syýasat ylymlary we sebit öwreniş (hünär: hal- kara gatnaşyklary we diplomatiýa).
3. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: halkara yk- dysady gatnaşyklary).
4. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi (hünär: halkara žurnalistikasy).
Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hü- när bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synagla- rynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlary Aşgabat şäherinde 2018-nji ýy- lyň 8—22-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.
Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:
bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;
bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);
umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;
soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölüm- den) häsiýetnama;
3x4 möçberde alty sany fotosurat;
işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;
giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsle-
şiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy topa- rynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resmi- namanyň asyl nusgasyny tabşyrýar.
Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýän ýo- karda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýar:
şahsy pasportyny;
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçme- dik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähaty.
Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.
Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.
Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda (Aşgabat ş.) aşakdaky möhletlerde geçirilýär:
Lebap welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 28-i we 31 -i günleri
Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 25-i, 28-i we 31-i günleri
Mary welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 29-y, awgust aýy- nyň 1-i günleri
Balkan welaýaty — iýul aýynyň 26-sy, 29-y, awgust aýynyň 1-i günleri
Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 27-si, 30-y, awgust aýy- nyň 2-si günleri
Ahal welaýaty — iýul aýynyň 27-si, 30-y, awgust aýy- nyň 2-si günleri
Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:
halkara hukugy, halkara gatnaşyklary we dip lomatiýa hünärleri — Türkmenistanyň taryhy, iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty;
halkara ykdysady gatnaşyklary hünäri — matema- tika, iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy;
halkara žurnalistikasy hünäri — türkmen dili we edebiýaty, iňlis dili, Türkmenistanyň taryhy.
Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda ge- çirilýär.
Degişli dil öwredýän derslerden başga, ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.
Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.
Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artyk- maç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:
saýlan hünäri boýunça 2 ýyldan az bolmadyk iş tej- ribesi bolanlar;
harby gullugy tamamlap gelenler.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň 
Halkara gatnaşyklary institutynyň salgysy:
Aşgabat ş., Galkynyş köçesi, 
25; tel.: 22-68-50.

Okalan sany: 530   Jogaplar: ( 1 )

NEXTTM
12 июля 2018

dance


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07618 sek. ýüklenen baýt: 37335