Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Gurbanlygyń jynsy
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan NEXTTM
Gurbanlygyń jynsy

 Yslamda gurbanlygyń jynsy diýilip, haýsy haýwanlaryń gurbanlyga ýaramly, haýsylarynyń bolsa ýaramly däldigine aýdylýar. Muńa görä aşakda ady agzaljak haýwanlar, dini taýdan gurbanlyga ýaramly hasaplanýär:

Düýe, sygyr we goýun. Şeýle hem gäwmiş sygyr jynsyna, geçi bolsa goýun jynsyna girýänligi üçin bular hem gurbanlyga ýaramlydyr. Ady agzalan jynslara, onuń görnüşleri, erkegi we urkaçysy, biçilen we biçilmedikleri hem girýär. Gurbanyň kabul bolmagy üçin, malyň erkek ýa-da urkaçy bolmagynda tapawut ýokdur. Ýöne goýunda goçuň, geçide tekäniň, sygyr we düýäniň bolsa urkaçysynyň kesilmegi has sogaply hasaplanypdyr
 Towuk, horaz, gaz, ördek, düýe guşy, keýik we jeren ýaly haýwanlar bolsa gurbanlyga ýaramaýar.

Okalan sany: 81   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07709 sek. ýüklenen baýt: 29620