Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Wäşilik we kinaýa hem paýhas duýgularyna degişlidir
Ýazylan wagty: 08 августа 2018 Ýazan Mayichka
Wäşilik we kinaýa hem paýhas duýgularyna degişlidir. Biz owadan zady görenimizde, Günüň dogşuna syn edenimizde gözelligiň estetiki duýgusyny başdan geçirýäris. Biz tebigatyň gözelliklerine ýa-da sungatyň ajaýyp eserlerine näçe haýran galsak hem ondan ýene-de lezzet alasymyz gelýär. Adam şol gözelligiň içine näçe köp aralaşsa, oňa näçe gowy düşünse, gözellikler şonça-da özüne çekiji bolýar. Bularyň hemmesi estetiki duýgulardyr. Ymtylyşyň ýeke-täk maksadyna ýetmäge göňükdirilen gowşamaýan energiýany emele getirýän, güýçli, durnukly, uzak wagtlaýyn duýgulara hyjuw diýilýär. Keýp – munuň özi adamyň ähli beýleki başdan geçirmelerini we işlerini bezeýän has köp ýa-da öz durnukly joşgunly ýagdaýdyr. Göçgünlik – ýagdaýy kem-kemden ýokarlanýan joşgunly dartgynlylyk arkaly ýüze çykýar.
Okalan sany: 64   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06435 sek. ýüklenen baýt: 29298