Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Bitaraplyk bayramynyň 17-i ýyllyk şanly toýy.....
Ýazylan wagty: 12 декабря 2012 Ýazan Betman

Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň mähriban halky, men siziň hemmäňizi Bitaraplyk bayramynyň 17-i ýyllyk şanly toýy hem-de Talyplar güni  bilen gutlaýaryn. Gutlamak bilen Size berk jan saglyk, agzybirlik,asudalyk,uzak ömür, öýleriňizde bereketiňiziň köp bolmagy we çaga gülküsiniň hemişe ýaňlanyp durmagyny Beýik biribardan arzuw edýärin. Şeýle-de bu gün Bitaraplyk baýramçylygyny we Talyplar gününi hem ýatdan çykmajak günleriň biri höküminde kabul edip bilersiňiz. Sebäbi  şu ýyl, günüň-aýyň- ýylyň (12-12-12) biri-birine meňzeş sanlaryň gabat gelmegi  bilen öz aýratynlygyny görkezýär. Hormatly agzalar şular ýaly meňzeş sanlaryň ýene-de müň ( 1000) ýyldan gaýtalanýandygy üçin biri-birimize baýramçylyk gutlaglary,ýatdan çykmaýan we gaýtalanmajak pursatlary, öz maşgalalaryňyz we dostlaryňyz hem-de siziň bilen durmuş gurup,ömir baky bile boljak söýen gyzyňyz bilen Kafedyr-restoranlarda, saçak başynda, seýilgählerde 12,12,12-sine Bitaraplyk we Talyplar güni mynasybetly biri-biriňiz bilen bir näçe wagtdan soňam, ýatlar ýaly gowy pursatlary bellemegiňizi arzuw edýärin. Baýramyňyz gutly mübärek bolsun!

Okalan sany: 808   Jogaplar: ( 1 )

HEZRET
14 декабря 2012

sagbol


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05219 sek. ýüklenen baýt: 36131